top of page
Q_edited.jpg
Q.Fotografie(77van116).jpg

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, dienst, offerte en (koop)overeenkomst tussen Hair By Anniek en de wederpartij:

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons.
Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities

Ondernemer Hair By Anniek

de eenmanszaak Hair By Anniek, gevestigd en kantoorhoudende te (6042LX) Op de Maalberg 25, Asenray-Roermond, de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via de brancheorganisaties ANKO en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;
 

Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden van Hair By Anniek;
 

Dienst

de dienst die door Hair By Anniek wordt verricht;
 

Intellectuele Eigendomsrechten

alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 

Opdrachtgever/Consument

jij, de opdrachtgever/consument anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche; en wederpartij van Hair By Anniek bij de Overeenkomst;
 

Overeenkomst

de overeenkomst van opdracht tussen Hair By Anniek en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen op het gebied van uiterlijke verzorging (mondeling en/of schriftelijk);
 

Uiterlijke verzorgingbranche

het bedrijf waar het hoofdhaar van mannen, vrouwen en/of kinderen wordt geknipt of anderszins wordt behandeld, waaronder ook begrepen het leveren van een haarwerk;
 

Kappersbedrijf

het bedrijf waar het hoofdhaar van mannen, vrouwen en/of kinderen wordt geknipt of anderszins wordt behandeld, waaronder ook begrepen het leveren van een haarwerk;
 

De Geschillencommissie

De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;
 

Branchecodes

De codes van het kappersbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de kapper’, dan wel een door een brancheorganisatie uitgegeven richtsnoer op hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu;
 

Arbocatalogus voor het Kappersbedrijf

De Arbocatalogus voor het Kappersbedrijf bevat praktische maatregelen, die gericht zijn op veilig en gezond werken op het gebied van onder andere allergene en fysieke belasting en Psycho Sociale Arbeidsbelasting;
 

Beroepscompententieprofiel

De beschrijving (geformaliseerd en gestandaardiseerd) van het beroep en decompetenties van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar;
 

Partij(en)

Hair By Anniek en/of Opdrachtgever;
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Hair By Anniek en Opdrachtgever.

Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.

Hair By Anniek is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.
Offertes en aanbiedingen van Hair By Anniek zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.

Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Hair By Anniek een opdracht verstrekt, is Hair By Anniek pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Hair By Anniek niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de consument) van het aanbod (van de ondernemer). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een online afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de consument thuis als de ondernemer ambulant werkt.

Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd en ontbinding van de koop van toepassing.
Hair By Anniek verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

Hair By Anniek zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Hair By Anniek het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Hair By Anniek. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.

Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

Hair By Anniek is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 

Artikel 5. Verplichtingen van de ondernemer
 

1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.

4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.

5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt de ondernemer overeenkomstig de op haar/hem van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.
 

Artikel 6. Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever verplicht zich om aan Hair By Anniek alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Hair By Anniek nodig heeft om de Diensten te verrichten. Hair By Anniek mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Hair By Anniek is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
 

De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.

Het is Hair By Anniek toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Hair By Anniek is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.

De Opdrachtgever mag de Overeenkomst tussentijds beëindigen, waarbij een opzegtermijn van ten minste 1 maand geldt.

Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.

Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Hair By Anniek in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Hair By Anniek zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Hair By Anniek vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.

Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Hair By Anniek hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.

Hair By Anniek is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Hair By Anniek zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Hair By Anniek een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.

Hair By Anniek is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien de consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die de ondernemer maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de consument. De berekening van de hoogte van de kosten die de ondernemer in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Hair By Anniek in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Hair By Anniek een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Hair By Anniek berusten, blijven bij Hair By Anniek.

Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Hair By Anniek.

Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.
 

Hair By Anniek is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

Voor zover Hair By Anniek aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.
 

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Hair By Anniek aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hair By Anniek gevestigd is.

 • Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW.

 • Bestellingen worden pas geleverd nadat de betaling is voldaan.

 • Hair By Anniek hanteert een levertijd van 2 tot 5 werkdagen. Onder voorbehoud van eventuele postvertragingen en/of het gebrek aan voorraad.

 • Hair By Anniek is niet aansprakelijk voor foutieve bestellingen, structuren, kleuren en aantallen.

 • Retourneren kan uitzonderlijk in overleg in verband met hygiëne. Indien u niet zeker bent van de kleur raad Hair By Anniek u aan de hairextensions op te halen of deze te laten bepalen door een partij die in het bezit is van een kleurenring.

 • Retourneren wordt omgezet in een tegoed, Hair By Anniek geeft geen geld terug.

 • Na een behandeling bij Hair By Anniek ontvangt u een verzorgingsadvies.
  Het verzorgingsadvies is van toepassing bij deze algemene voorwaarden.  Zodra het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is Hair By Anniek niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het eigen haar of de hairextensions.

 • Hair By Anniek werkt met een vooraf-betalingssysteem. Na het intakegesprek en de prijsbepaling van uw behandeling dient u het totaalbedrag of een aanbetaling van minimaal €50,- minimaal vijf werkdagen voor uw geplande behandeling over te boeken per bank. Ook heeft u de mogelijkheid contant aan te betalen tijdens het intakegesprek.

 • Wanneer u de afspraak met Hair By Anniek wenst te annuleren of verplaatsen dient dit minimaal 48 uur van te voren te worden aangegeven.

 

Het is niet toegestaan teksten of foto’s van Hair By Anniek te kopiëren of gebruiken tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven.

KVK 69269939 l Vestigingsnr. 000037631349 l Op de Maalberg 25 l 6042LX Roermond l Nederland

bottom of page